Türk Telekom Güncel | Sayı 04

ERZURUM Bölgeler 46 I TÜRK TELEKOM GÜNCEL konulardanbiri işsağlığı vegüvenliği. Heyelanveçığgibi doğal afetlerinheran yaşanmadurumuolabiliyor. Başta trafik kazaları olmaküzereher türlüişkazasının yaşanmaması içinçokciddi tedbirler uyguluyoruz.Özellikleaşırıhız yapılmaması bizimenbüyük hassasiyetimizdiyebilirim. Bölgemizi diğerbölgelerdenayıranen önemliunsur; rakiplerinyetersiz yatırımlarınedeniyleŞirketimizinetki alanınınvesorumluluğununartarak devametmesidir. Bununlabirliktezorlu çalışmakoşullarıtümoperatörleriveresmi kurumları problemleri birlikteçözmeyeve yakınişbirliğineaçıkhalegetirmektedir. Budaaynı zamandabirdayanışmaruhu oluşturuyoraslında. ErzurumBölgemizinmüşteri profilindenbahsedebilirmisiniz? Bubölgedebir şehirdenbaşkabir şehre geçtiğinizde, farklı birkültür, farklı birdil yada lehçe ilekarşılaşırsınız.Herbir şehrinkonusubirdiğerindenfarklı. Bölgemizdegelir seviyesi düşük, yoğun olarakkırsaldayaşayanvedahaçokyüz yüze iletişimi tercihedenbirmüşteri profili vardiyebilirim. Bumüşteri profilineuygunolarak yaşadığı; bırakınçalışmayı, yaşamanın bilebaşarı olarakkabul edilmesi gereken birbölgedegörevyapıyoruz.Erzurum, 1853 metrerakımı ileülkemizinçatısı olarak kabul edilebilir,Karsyılın154günükar altındadır.Çalışmasezonuhavakoşulları nedeniyleoldukçakısaveoyıl içerisindene üreteceksenizbirkaçayasıkıştırmak zorundasınız. İkincisinüfusçokdağınık. Yatırım, operasyon, ulaşımve insan kaynağımaliyetleri budağınıkyapı nedeniyleoldukçayüksek. İstanbul’dakm kareye3bineyakıninsandüşüyor. Erzurum’daburakam30.Konuyabirde müşteri yoğunluğuilebakacakolursak, Bursa ilindekmkareye44,11müşteri düşerkenErzurumilimizde burakam2,45 seviyesindedir. Bölgemizinbazı alanları özel güvenlik bölgesi olarak ilanedilmişdurumdavebazı çalışmalarımızözel izinlerle gerçekleştirilebiliyor. Bualanlardagörev yapançalışanlarımızbüyükbir fedakârlık örneği sergiliyorlar. Buzorcoğrafyadaenönemverdiğimiz Peki,Erzurumtecrübesinekattısize? Nasılanlatırsınızbubölgeyi? Herşeydenöncemillimücadele,millibirlik vebağımsızlıkhareketinintemelinin atıldığışehirdirErzurum.Medeniyetler beşiğiAnadolu’nun,medeniyet çeşitliliğiylebeslenenkadimbirtoprak parçasıdır.Anadolu’nunkapısıolarak tanımlanırvedirenişinsembolşehridir. 6.000yıllıktarihiboyuncabölgenin ekonomikvesiyasimerkezi;bugünisegerek jeopolitikönemi,gerekseturistikvesosyal yaşamimkânlarıylaülkemizingelişmiş, çağdaşyerleşimmerkezlerindenbiridir. Alabildiğinederin,boyutluvezenginbir kültürhazinesinesahiptirveadetatarihin vekültürünsırlarınıbünyesindebarındırır. Bubölgedeçalışmakbenimveailem içindeğerinihiçbirşeyleölçemeyeceğimiz oldukçaönemlibirtecrübeoldudiyebilirim. Şirketimizinherbirçalışanıelbetteki çoközel,ancak;fedakârlığın,zorluklara göğüsgermenin,mücadeleninveşirkete bağlılığınsembolününbenimiçinbubölge olduğunusöyleyebilirim. Düşünsenize 3-4metre kar altında ekibiniz bir yere gidiyor ve neyle karşılaşacağını ya da ne zaman geri döneceğini bilmiyorsunuz. 2016 yılında bir arkadaşımız Tunceli’de görevinin başında hain bir terörist kurşunu ile şehit edildi. Önündeki her türlü engele rağmen o askeri birliğin problemini bir şekilde çözmeye çalışacaktı. ŞükrüAbay kardeşime bu vesileyle yenidenAllah’tan rahmet diliyorum. Çözümortaklarının,hizmet sağlayıcıların,diğeroperatörlerin gidemediğibirçokyerebizimarkadaşlarımız herşeyigözealarakgittilerveçalışmalarını engüzelşekildesonuçlandırdılar. Bölgemizdenerede,nezaman,hangiiş olursaolsuntümengellererağmengereğini yapararkadaşlarımız. Buçalışmaazmibizebütün problemlerimiziunutturuyorvebutakım ruhunubaşkadabirşirkettegöremezsiniz. Bölgemizin coğrafi yapısını biraz tanıyabilirmiyiz? Coğrafi yapısının getirdiği avantaj ve dezavantajlar varmı? Dünyanınneredeyse100ülkesindenbüyük bircoğrafyadasadecebirkaçmilyoninsanın TÜRK TELEKOM GÜNCEL I 47 müşteri taleplerini olabildiğinceyerinde çözmeyeçalışıyoruz. Belli başlı konularda çağrımerkezlerininönemini yadsıyamayız; ancakbutarzbölgelerde müşteriyedokunmakelzem. Enbüyükavantajımız isegiderekartan gençnüfus.ÖrneğinErzurumilindeyüz bininüzerindeüniversiteöğrencisi var. Bölgemizgençnüfusuileözelliklesabit Genişbant,Mobil veTValanındabüyükbir potansiyelesahipdiyebiliriz. ErzurumBölgemizŞirketimizadına negibipotansiyellerbarındırıyor?Bu potansiyellerideğerlendirmeye yönelikprojelerinizvarmı? BölgemizülkemizinAvrasya’daki bölgesel ticari ortaklıkhamleleri ileulaştırma, lojistikve ticaret alanındaortayaçıkacak yeni fırsatlar sayesinde“Türkiye’ninAsya- Pasifik’eaçılanKapısı”konumunadoğru ilerliyor.Erzurumbölgesi komşu ülkelerineyüksekkalitede tıp-sağlık, turizm, ulaştırma, lojistik, tarım-gıdave bilişimteknolojilerihizmeti verebilecek kabiliyetesahipenderbir lokasyonda bulunuyor.TürkTelekombuyeni düzlem veçerçevedebölgeningeleceği içinoldukça önemli biryeresahip. Birkaçülkeyekomşu olmamıznedeniyleomurga Erzurum Bölge Müdürlüğü SMC Ekibi Erzurum Bölgemizde çaşanlarımız oldukça zor şartlarda görev yapıyorlar. networkümüzdeönemli birgeçiş noktasındabulunanbölgemizdeTürk TelekomInternational ilebirliktekomşu ülkelerimizeyönelikyatırımlarımızı daha daartırıyoruz. Bölgemizde ilmerkezlerimizde endüstriyel altyapımızı tamamladıkve fiberleşmeoranımızyüzde80’i geçti.Fiber dönüşümüolmayanşehirmerkezimiz neredeyseyok.Tabiri caizseartıktahsilat döneminegirdikve ticari alandabirçok yeni projeüretmeyeçalışıyoruz.Tüm dünyadaveülkemizdePSTNkaybı yaşanıyor. BunakarşınüstelikdeBölgemiz batıyasürekli göçvermesinerağmenbiz son10yıldır ilkkezgeçenyıl artıyla kapattıkbuyılı dayineartıylakapatacağız. İnternetkullanımındaki gelişme ise inanılmazseviyede.Enbüyükönceliğimiz kurumsalmüşteriler.Kamuveözel kurumlar ile toplumüşteri alanlarınaçok büyükönemveriyoruz.Önemli konularımızdanbirdiğeri degüvenlik projeleri. BualandaBölgemizehasbazı uygulamaları gerçekleştirdikve yaygınlaştırmayaçalışıyoruz.Kurumsal gelirlerimizheryıl birönceki yılagöre%25 artışgösteriyor. Bölgemize tahsisedilenkaynaklara oranlaortayaçıkanişsonuçlarınınetkisi çokbüyük. Bölgenindağınıkyapısı nedeniyle ticari alandagelişimeaçık yönlerimizvar.Ancakoperasyonel ekiplerimizindesteği ilebualandadaçok güzel sonuçlaralmayadevamediyoruz. Bölgemizinmobil kapsamaoranını artırmayayönelikolarakUlaştırmave AltyapıBakanlığıncayürütülenEvrensel HizmetProjesi, BölgeMüdürlüğümüzün desteği ilebaşarılı bir şekildedevam ediyor.Müşterilerimizingelir seviyesi dikkatealınarakdijital hizmet seviyemizi artırabilmekadınabölgemizeözel bir tarifeüzerindeçalışıyoruz. Bunu gerçekleştirebilirsekönemli başarılarelde edeceğimizi düşünüyorum. Mevcutmüşterilerieldetutmaadına neleryapıyorsunuz? Öncelikletümkurumvekuruluşlarlaçok

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNTU=