Türk Telekom Güncel | Sayı 04

D ünyada5Gdöneminehazırlık çalışmalarısonhızladevamediyor.5G teknolojilerinintümdünyanın kullanımınagirmesineoldukçaazkaldı. Ülkemizidebuyenidönemehazırlamakve5G teknolojilerikonusundaöncükılmakiçinBTK öncülüğündehummalıbirçalışmayürütülüyor. 5Gmobilhaberleşmeteknolojisinemümkün olanenyüksekölçüdeyerlivemilli teknolojilerleveenerkengeçenülkelerdenbirisi olmahedefidoğrultusunda5Ghazırlık çalışmalarıtümhızıyladevamediyor. 5Gileilgiliçalışmalarınkoordinevetakip edilmesi,paydaşlararasındaeşgüdümün sağlanmasıveönceliklialanlarınbelirlenerek Ar-GeçalışmalarınındesteklenmesiiçinBilgi TeknolojileriveİletişimKurumu(BTK) önderliğindeöncelikle,kamu,üniversiteve sektörtemsilcilerininkatılımıyla5GTR Forumukuruldu. 5GTRForumuçalışmalarınınenönemli meyvesi ise “5GVadisi” projesi oldu. YineBTK önderliğinde, şirketimizindedahil olduğu telekomoperatörlerininveüniversitelerin desteğiyle 5GVadisi çalışmaları hayata geçti. BTK’nın 17. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde iseTürkTelekom, Vodafone, Turkcell, İhsanDoğramacı Bilkent Üniversitesi, ODTÜveHacettepeÜniversitesi arasında “5GVadisi-AçıkTest Sahası İşBirliği Protokolü” imzalandı. UlaştırmaveAltyapıBakanlığıBakan YardımcısıveşirketimizYönetimKurulu BaşkanVekiliDr.ÖmerFatihSayan’ınkatılımı ileHacettepeÜniversitesi’ninBeytepe Kampüsü’ndekiBTKLaboratuvarı’nda gerçekleştirilen“5GVadisi-AçıkTestSahası” açılışındaiseTürkTelekomstandındaVolthave Prograndemolarıyapıldı.Şirketimizadına açılışkonuşmasınıiseTeknolojiGenelMüdür YardımcımızYusufKıraçyaptı. 5GVATS ileneleryapılabilecek? 5GVATS ile 5Gve ötesi içinülkemizde ihtiyaç duyulanAr-Ge, Ür-Ge, test ve denemelerinyapılabileceği açık test sahasınınoluşturulmaprojesi hayata geçirilmiş oldu. Bu sahanın sunduğu altyapıdanakademisyenler, araştırmacılar, doktora öğrencileri ve Tekno 5G VADİSİ start-up’lar gibi 5Gkonusunda teknoloji üretenherkes faydalanabilecek. 5GVATSprojesiileHacettepeÜniversitesi BeytepeKampüsü,İhsanDoğramacıBilkent ÜniversitesiveOrtaDoğuTeknikÜniversitesi yerleşkeleri,teknoparklar,BTKmerkezve laboratuvarbinasıbaştaolmaküzere;şehir hastaneleri,alışverişmerkezlerivediğerbüyük kamubinalarıgibiyerleşimlerdebaşta haberleşme,şehircilik,ulaştırma,sağlıkve enerjigibibirçokendüstriiçinçözümsunacak hizmet,ürünveuygulamalargeliştirilecek. 5GVATSayrıca;elektronikhaberleşme sektörününtümpaydaşlarıiçinyeniAR-GE fırsatlarınaolanaksağlayacak,kamu- üniversite-işletmeci-sanayiişbirlikleri bağlamındaetkiliaraştırmalarveprojeler yürütülmesineimkansunacakvesisteme katmadeğeriyüksekişimkanlarıoluşturarak istihdamakatkısağlayacak. 5GVATSüyesiolarak5G’ningeleceğine yönveriyoruz TürkTelekomolarak insanları venesneleri birbirine bağlayan5Gteknolojilerini ettik.Buöğrencilerbelirtilenbuüniversitelerde açılanYüksekLisansprogramınadahilolup, TürkTelekomAr-Geçatısıaltında5G Teknolojisialanındayükseklisanstezlerini hazırlıyorolacaklar.Bukonudaki çalışmalarımızıTürkTelekomAkademi,İnsan Kaynakları,TeknolojiveRegülasyon ekiplerimizortakolarakkoordineediyorlar. 5GveÖtesi’neışıktutanBeyazKitabı yayınladık “5GVadisi” çalışmaları kapsamında attığımız önemli bir adımda “5GveÖtesi Beyaz Kitabı”nı yayınlamakoldu. BeyazKitap’ta Türkiye’yi 5GveÖtesine taşıyacakyol haritası çıkartıldı. Türkiye’ninöncelikvermesi gerekenkonular, yerli teknolojiler konusunda halihazırdaneler yapıldığı ve bundan sonra neler yapılabileceği BeyazKitap’tadetaylı bir şekilde anlatılıyor. 5GTRForum’un4çalışma grubundauzunvemeşakkatli bir çalışma sonucundahazırlananBeyazKitap, 5G çalışmaları içinyol gösterici olacak. Kitaphem 5Gile yeni tanışanhedef kitle içingenel bilgiler hemde sektör içindeprofesyonellerehitap edecekdetaylı teknikbilgiler içeriyor. 5GBeyazKitap’agöre5Gnelergetirecek? u Yüksekhız: Gigabitveüstühızlar,ultra yüksekçözünürlüktekiiçeriklere ulaşabilmeyivesanalgerçeklik uygulamalarınıkullanabilmeyisağlamakla beraber;10Gbpshızlarmobilbulut servislerininönünüaçacak. u Düşükgecikme: Ağdakigecikmelerin1 milisaniyeninaltındatutulması,gerçek zamanlımobilkontrolveuzaktanaraca haberleşmeuygulamalarının gerçekleşmesineolanaksağlayacak. u Yüksekkapasite: 5Gilesağlananyüksek erişimkapasitesi,yüzmilyarlarcaaygıta sürekliolarakulaşabilmeyimümkün kılacak.Şimdikikapasiteden1.000katfazla kapasiteyesahipbirimalana ulaşacak. u Enerjiverimliliği: Enerjiverimliliğinde ulaşılacak1.000katavaraniyileştirmeler, cihazlarınpilsorunlarınıhemenhemen ortadankaldıracak.Enaz10yılpilömrüne sahipsensörcihazlarhedefleniyor. u YüksekCoğrafiKapsamaveErişim: 5G içinşartolancoğrafikapsamavekesintisiz bağlantı,işplanlarınınveekonomik getirininartmasınaolanaksağlayacak. 5Gdönemindebizinelerbekliyor? 5G ile kullanıcı deneyiminin her bakımdan zenginleşmesi amaçlanıyor. Örneğin 4G evresinde kısmi geniş bant deneyimi yanında elektrik sayaçları, atık su arıtma tesisleri ve dijital reklampanoları gibi az sayıda nesneler internete bağlanırken, 5Gevresinde zengin içerikli video aktarımı, otonomaraçlar ve drone gibi çok daha gelişmiş deneyimler geniş ölçektemümkün olacak. Sanal ve arttırılmış gerçeklik, 4G ile sadece oyun ve videolarda denenirken, şimdi sağlık ve ameliyat eğitimi için kullanılmaya başlandı. Bunun ötesinde sanal turizm, evdenmağaza içi alışve riş deneyimi, sanal otopsi ve ameliyat hazırlığı gibi konularda geniş kullanımalanları da 5G ile gelecek. Sonraki evrelerde 5G, canlı hologramhaberleşmesi ve uzaktan ameliyatı mümkün kılacak.. TÜRK TELEKOM GÜNCEL I 41 40 I TÜRK TELEKOM GÜNCEL 5G Vadisinde 5G’nin kitabını yazıyoruz! 5G teknolojisine geçiş sürecinde Ar-Ge ve yerli üretim çalışmaları, 5G Vadisinde hayata geçiyor. kullanıcıları ile buluşturma vizyonuna, Ar-Ge çalışmaları, inovasyonve girişimcilik yatırımlarımızahız kesmedendevam ediyoruz. AvrupaBirliği’nin5G’de yol haritasını belirleyen5GPPPveNetworld2020 gibi uluslararası konsorsiyumlarındaülkemizi temsil ediyor; Türkiye’nindijital dönüşümünü gerçekleştirmeyi, 5Galanındadaülkemize ve müşterilerimize en ileri teknolojiyi sunmayı görevkabul ediyoruz. Yaygın fiber ağımız, yaygınhızlı ve sabitmobil internet alt yapımız, uluslararası fiber bağlantılarımız ve tüm servislerimiz ileTürkiye’nin5Gve teknoloji yol haritasınınoluşumunda liderlik ediyoruz. BTKtarafındankoordine edilen5GVATS YürütmeKurulu’naüyeyiz veTeknolojiGenel MüdürYardımcılığımızabağlı faaliyet gösterenMimariKaliteGüvence Direktörlüğümüz ileBTK liderliğinde yapılan tümtoplantılara katılarakyapılan tüm çalışmalara katkıdabulunuyoruz. 5Giçininsankaynağınadayatırım yapıyoruz 5GVadisiprojesikapsamındahayatageçen önemliçalışmalardanbiride“5GveÖtesiOrtak LisansüstüDesteklemeProgramı”.Program kapsamında;5GveÖtesiyeninesilhaberleşme teknolojilerivedijitaldönüşümkonularında çalışacaknitelikliyerliinsankaynağı yetiştirilmesinekatkısağlanmasıve desteklenmesihedefleniyor. BuçerçevedeşirketimizdeODTÜ,Bilkent veHacettepeÜniversitelerininElektrik- Elektronik,HaberleşmeveBilgisayar Mühendisliğibölümlerindeniyiderecede mezunolupyükseklisansbaşvurusuyapan öğrencilerarasından6adaybelirleyipTeknoloji GenelMüdürYardımcılığımızbünyesinde AR-GEekibindeyarızamanlıolarakistihdam

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNTU=