Türk Telekom Güncel | Sayı 04

TÜRK TELEKOM GÜNCEL I 39 38 I TÜRK TELEKOM GÜNCEL Dosya MÜLTECİLER verilerüzerindenbaşvurusahiplerinin, dönemselgöçhareketlerinintakipve yönlendirmesine,eğitimvesağlık alanındakiihtiyaçlarıkarşılayacakhizmet noktalarınınoluşturulmasınayönelik, özellikledeSuriyelimültecilerinsosyal sorunlarınakatkısağlayacakprojeler geliştirmelerinihedefliyoruz.Katılımcılar projesonuçraporlarınınteslimini15Eylül 2018itibariyletamamladı.Proje DeğerlendirmeKomitesi’nin değerlendirmesürecininardından21Ocak 2019’dayarışmanınsonuçlarıaçıklanacak vekazananprojelerduyurulacak. Buprojeileçocukrehabilitasyon merkezlerininkurulmasına,mültecinüfus arasındakarşılaşılabilecekolasıbulaşıcı hastalıkvakalarınıntakibine,konteyner kentlerdenşehirmerkezlerinedönemsel göçhareketlerinintakibive yönlendirilmesine,eğitimvesağlık alanındaihtiyaçlarayönelikhizmet noktalarınındoğrulokasyonlarda oluşturulmasına,kısa,ortaveuzunvadeli mültecinüfusuntoplumungeneliile entegrasyonunukolaylaştıracakyöntemler geliştirilmesinedestekolmayı amaçlıyoruz.Ayrıcamültecileri ilgilendirenşuandaöngöremediğimiz birçokfarklıalandainovatifprojelerin saygınbiliminsanlarıncaortaya çıkartılacağınainanıyoruz. kategorilerininherbirininbirincisine10’ar binTLödülverilecek.Eniyiprojeyi belirlerkenprojeningerçekhayata uygulanmasınınkolaylığı,öncelikli problemolarakyeralankonularaçözüm olması,özgünlüğü,hipoteziningüçlü olması,akademikolarakkabulgörmüşve sosyalhayatauygunolmasıgibikriterler dikkatealınacak. Aralık2017’debaşlatılanyarışmaya başvurulard4r.turktelekom.com.trweb sitesiüzerindenyapılıyor.Sonbaşvuru tarihiolanNisanayısonunakadardünyaca ünlüüniversite,STK,kurumve kuruluşlarınıtemsileden700’üaşkın seçkinbiliminsanınoluşturduğuçalışma gruplarıaracılığıile120civarındaproje başvurusualındı.Başvurulararasından bilimselkomiteüyelerimizinprojelerini yeterlibulduğu60’ınüzerindeprojegrubu seçilerekyarışmayakatılmayahakkazandı. Seçilenprojegruplarına,TürkTelekom büyükveribankasıiçinden anonimleştirilmişbazistasyonuvebölge konumlarıilebirlikteOcak2017-Aralık 2017arasındatoplananbiryıllıkmobil aramaayrıntısıkaydı(CDR)verilerini içeren3farklıverisetineerişimimkanı sunuyoruz.Bunuyaparkenkişiselverilerin korunmasıkapsamındapaylaşılantüm verilerdekişilerinkimlikleriningizlenmiş olmasınaüstdüzeyönemgösteriyoruz.Bu İşveÇözümGeliştirmeDirektörlüğümüz tarafından,TÜBİTAK,Boğaziçi Üniversitesiveçeşitliulusalveuluslararası kurumlarişbirliğiyledüzenleneninovasyon yarışması“MültecileriçinVeri(D4R–Data forRefugees)”ilemültecilerinsorunlarına çözümgeliştirmeyiveonlaradahaiyiyaşam koşullarısağlamayıhedefliyoruz. TürkTelekomolarakbuamaç doğrultusundaaraştırmacıgruplara anonimmobiltelefonkullanımınailişkin TürkTelekom’aaitbüyükbirveriseti sağlıyoruzvekatılımcılarıbeşöncelikli alanaodaklanarakbualanlarailişkin çözümleryaratmayadavetediyoruz. Yarışmakapsamındagüvenlik,sağlık, eğitim,işsizlikvesosyalentegrasyon Büyük veriyi mülteciler için kullanıyoruz I Elektronik atıklarımız çocuklar için umut oldu Elektronik atıklarımızı toplayarak, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakıyoruz. İ letişimteknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte tümdünyada elektronik atıkların sayı ve oranı her geçen gün artıyor. Bu elektronik atıklar parçalandıklarında, yakıldıklarında veya tekrar kazanım/kullanım için parçalandıklarında tehlikeli maddelerin ortaya çıkmasına neden olarak, hem iş hemde çevre güvenliğini tehdit ederek dolaylı olarak insan sağlığını olumsuz yönde etkiliyorlar. BukapsamdaElektronikAtıkların çevreye verdiği zararları azaltmakve geri dönüşümeuğratarakülkemizedeğere dönüştürme amacıyla2017’deAkademi ve İç İletişimDirektörlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği ekiplerinin iş birliğiylehayata geçirilen “E-AtıkToplama Kampanyası”nın2. Fazı, 23Ekim 2018’de tamamlandı Projemiz kapsamında sizlerindesteğiyle kısa sürede yaklaşık 15.000 adet (5 ton) elektronik atık topladık. Kampanya kapsamında toplanılanelektronik atıklar üstünzekalı çocukların elektronik atölyesi eğitimlerinde kullanılarak değerlendirildi. Ayrıca geri dönüşümünden sağlanangelir, Kızılay’a bağışlandı. Kampanya kapsamında elektronik atıklarını getirerekhediye bisiklet kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. u AbdulhamitÇelik -DiyarbakırBölge Müdürlüğü (ençok elektronik atık getiren) u LeventÜnal –HukukGenelMüdür Yardımcılığı u YükselKaramürsel -AntalyaBölge Müdürlüğü u HasanAbut -Kayseri Bölge Müdürlüğü En çok atık toplanan binalarımız ise sırasıylaDiyarbakır BölgeMüdürlüğü, İzmir BölgeMüdürlüğü ve TrabzonBölge Müdürlüğü oldu. Kampanyaya destek vererek, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmamıza vesile olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu kampanya benim de hayalimdi. Elektronik atıkların eğitime destek olmak amacıyla kullanılması çok anlamlı ve faydalı oldu. Çalışmaktan gurur duyduğum Şirketimize eğitime olan katkıları ve hediyesi için sonsuz teşekkürler. Şirketimizin vermiş olduğu bu hediyeyi ben de eşime hediye ettim. Levent Ünal Hukuk Genel Müdür Yardımcılığı

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNTU=