Türk Telekom Güncel | Sayı 03

Önsöz 6 I TÜRK TELEKOM GÜNCEL ‘ ‘ Büyük ve güçlü bir takım olarak, ülkemizi tekno- lojiyle gele- ceğe taşıma yolunda ortak inanç ve karar- lılıkla koş- maya devam ediyo- ruz. DeğerliTürkTelekomailesi, Türkiye’nindörtbiryanındakalbiTürkTelekomiçin çarpan“büyükvegüçlübirtakım”olarak,ülkemizi teknolojiylegeleceğetaşımayolundaortakinançve kararlılıklakoşmayadevamediyoruz. 2018’inilkyarısınadaireldeettiğimizbaşarılı sonuçlar,doğruyoldaolduğumuzugöstererekbizi gururlandırıyor.Sayenizdebuşirket,2018’inilk6 ayındayeniabonekazanımındason10yılın rekorunukırdı. Toplamabonesayımızdakirekorartışınyanısıra pekçokfaaliyetalanımızdadayinerekorlara imzaattık. 2018’inilk6ayındakazandığımız1,9milyonnetyeni abonemizleson10yılıneniyiilk6ayabonekazanım performansınıgösterdikvetoplamabonesayımızı 43,5milyonayükselttik.Yine2018’inilkyarısında yüzde9,4yıllıkbüyümeile10milyarTL’yeyakın gelireldeettik.Yüzde21,6artışsağlayarakFAVÖK’ü 3,9milyarTL’yeveFAVÖKmarjımızıyüzde41’e taşıdık. Ülkeekonomimizeduyduğumuzgüvenve Türkiye’nin2023vizyonunaolaninancımızın göstergesiolarak,yatırımlarımızahızkesmeden devamediyoruz.Geçenyılınilkyarısınagöreyüzde 50arttırdığımızyatırımlarımızla,Türkiye’nin dijitaldönüşümünühızlandıracakpekçokprojeyi başarıylahayatageçirdik. Esenyurt’taaçtığımızTürkiye’ninenbüyükveri merkeziylehemTürkiye’ninhemdebölgenin veritabanımerkeziolmayıhedefliyoruz.Yinebu dönemde,sektörveülkemenfaatleridoğrultusunda geliştirdiğimizsabitvemobilaltyapıpaylaşım modellerininyaygınlaşmasıadınadaönemli adımlarattık.Geliştirdiğimizbumodellerleuzun vadedekazananTürkiyeolacak. YeninesilTVplatformhizmetimizTivibu’nun içeriğinizenginleştirmeyedevamediyoruz. İmzaladığımızyayınhaklarısözleşmesisayesinde sporseverler,TürkiyeBasketbolSüperLigi’ni önümüzdekiüçsezonboyuncaTivibuekranlarından izleyecek.Tivibu,basketbolunyeniadresiolacak! YerlidijitalklavyemizTAMBUda,benzersizTürkçe içeriğiilemobilkullanıcılarınilgisinihergeçengün dahafazlaçekmeyedevamediyor.Dahailkyılında 6,6milyonindirmesayısınaulaşanTAMBU,en yakınrakibine2katfarkatmışdurumda.TAMBUve yenidijitalservislerimizlebüyümemizeivme kazandırmayadevamedeceğiz. Türkiye’nindijitalleşmesineöncüolacakyeni girişimleridedesteklemeyedevamediyoruz.Ülkemizingeleceğineyön verecekbaşarılıgirişimcileridesteklemekamacıylaTürkiye’ninilk ücretsizgirişimtopluluğumerkeziniTahtakale’dekiSANTRAL binamızdahizmeteaçtık.SANTRAL,bugünyeniteknolojilerüreterek geleceğeyönverenlerinbuluşmanoktasıolacak. İştiraklerimiz;stratejikdikeylerimizekatkısağlarken,alanlarınınlideri olarakgüçlübüyümelerinisürdürüyor.Argela,aralarındaTelefonica veVerizon’undabulunduğuuluslararasımüşterilerehizmet sağlayabilmekamacıyla,5GArenası,KüçükHücre(SmallCell) teknolojilerivePrivateLTEalanlarındayükselişinisürdürüyor.Argela aracılığıyla,dünyaçapındapatentli5Gteknolojileriüretiyor,ProgRAN ürünüyle5Guyumlubazistasyonlarıtasarlıyorve5Gyazılımkodlaması yapıyoruz.TTI;Avrupa,Türkiye,OrtaDoğuveötesinde,müşterilereçok çeşitliinternet/verihizmetleriilealtyapıvetoptanseshizmetleri sunuyor.İnnova;SağlıkveEnerjidikeyleridedahilolmaküzereürünve hizmetleriylepekçoksektörde,akıllışehirler,akıllıcihazlar,dijital dönüşümveNesnelerinİnternetiteknolojilerineodaklanarak,bilgi teknolojilerialanındadeğeryaratıyor.Gelenekselbirçağrımerkezi şirketindendahafazlasıolanAssistt,TürkTelekom’ailaveten,birçok müşteriyeçağrımerkezihizmetiveriyor.Eğitim,odaklandığımızana dikeylerdenbirtanesiveSebit,MilliEğitimBakanlığı’ylaişbirliği içinde,ülkemizineğitimsisteminehizmetetmekiçinçalışıyor. Değerliarkadaşlarım, Tümbueldeettiğimizbaşarılısonuçlar,“büyüme,verimlilikvemüşteri deneyimine”odaklıstratejikgirişimlerimizi,uygulamayageçirmedene denligüçlüolduğumuzugösteriyor. Heradımdabayrağıbirazdahayukarıtaşıyansizdeğerlitakım arkadaşlarıma,hedeflerimizeenazbizimkadarinandığınızveözverili gayretleriniziçinteşekkürediyor,böylebirtakımlaçalıştığımiçin kendimişanslıhissediyorum. Bugünekadarçokiyiişleryaptık,bundansonraçokdahaiyisini yapabiliriz.Haydihepbirlikteişimiziaşkla,takımruhuylayapmaya devamedelim. Dr. Paul Doany CEO (Müşteri Deneyimi Yöneticisi)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNTU=