Türk Telekom Güncel | Sayı 03

KAYSERİ Bölgeler TÜRK TELEKOM GÜNCEL I 55 54 I TÜRK TELEKOM GÜNCEL Bölgemizdeyapılanbaşkaözgün çalışmalarınızvarmı? BukapsamdaTeknolojiveDestek Birimlerindeyapılanbazıçalışmalardanda bahsetmekisterim.Örneğin;inşaat firmaları,belediyelervediğerpaydaşlarla uzungörüşmelervepersonelimizceverilen çeşitlidesteklerle4yılöncehayata geçirilmeyebaşlayan“evekadarfiber” uygulamasındabölgemizTürkiye’yeörnek oldu.Klimalardamotordevirlerini düşürerekenerjitasarrufusağladığımız KlimalardaEnerjiTasarrufuİçinİnvertör Uygulanmasıyinebölgemizdışınadaörnek olanbirprojemizdi.İşgücüyönetim sistemimizdetanımlıolmayan ekiplerimizinçalışmalarıylaenvanter,sarf malzemevebakımsüreçlerinintakibiiçin geliştirdiğimizBeTTayazılımı,GES (GüneşEnerjisi)sistemlerindediyotla blokajönleme,yeninesilenerjisistemlerine subaskınırölesiilaveedereksistem salonlarımızdaoluşabileceksu baskınlarındanerkendenhaberdar olunmasınısağlayanSubaskınıalarmıgibi özgünçalışmalarımızdanbahsedebiliriz. Kayseri Bölgemize dair hedefleriniz neler?Buhedeflerdeneredesiniz? Bölgemizde 2017’de göreve başladımve genel olarak hedeflerimize ulaşmada 2017 yılını çok başarılı geçirdiğimizi düşünüyorum. Kısa bir özet yapmak gerekirse; beş ana satış hedefinin beşinde de yüzde 100’ün üzerindeHGO (Hedef GerçekleştirmeOranı) yakaladık; evde internet, ev telefonu ve Tivibu’da ise Türkiye birincisi olduk. Kurumsal MüşteriHizmetlerindeTürkiyebirinciliği, YozgatTelekomMüdürlüğümüzünevde internet ve ev telefonu satış hedefinde Türkiye birinciliği, hedefinyüzde 20 üzerinde yenimobil saha kurulumuve 2016’ya göreEBITDAmarjında artıştan bahsedebiliriz. 2018 yılındaGenelMüdürlüğümüzce verilen hedeflere ilaveten bölgemizce belirlenen (optimizasyon, verimlilik ve çalışan gelişimi gibi) katma değeri yüksek projelerimizde başarıya ulaşmayı hedefliyoruz. 2017’ye göre yıl içinde arıza oluşmayan sabitmüşteri oranını arttırmak, mobil kapsama vemüşteri sayımızı arttırmak, 2017’deki satış hedef gerçekleştirme ve kurumsal müşteri hizmetlerindeki başarımızı 2018’de de devamettirmek, bireysel müşteri hizmetlerimizde daha başarılı sonuçlar almak önde gelen hedeflerimiz. sevinçligünlerimizdeberaberolmayadikkat ediyoruz.Başarıyıödüllendiriyor, çalışanlarımızıngelişiminisağlamaadına tümgeribildirimfırsatlarınıkullanıyorve potansiyeliolançalışanlarımızakariyer koçluğuyapmayaçalışıyoruz.İKÇalışan Bağlılığıgörüşmeleriyapıpçalışanlarımıza kulakveriyoruz.Çalışmamekanlarımızıda enverimliolacakşekildeiyileştiriyoruz. Herseviyedenarkadaşımızınbizimledirekt olarakiletişimkurmasınaimkanverecek samimiyetvegüvenisağlamayaçalışıyorve çalışanlarımızıkararsüreçlerinedahil ediyoruz. Müşterimemnuniyetivepotansiyelini arttırmadakilitbaşarılarınızdansöz edebilirmisiniz? Müşterimemnuniyetiniarttırmadaçalışma arkadaşlarımızınmutluluğuvedonanımının kritikönemesahipolduğukanaatindeyiz.Bu bağlamdaçalışanlarımıza“zormüşteri yönetimivemüşterimemnuniyeti” eğitimleriveriyoruz.Ofislerimizdebireysel performanstabaşarılıolanarkadaşlarımızı ödüllendiriyor,birimlerimizdekiiyi uygulamalarıtespitediyoruz.2017yılında KurumsalMüşteriHizmetleri’nde, “KurumsalPerformansıEnİyiBölge”olduk; bubaşarıyısürekligeliştirerekkalıcıhale getirmekvebireyselmüşterihizmetlerimizi deaynıdüzeyeçıkarmakiçinçalışıyoruz. Bölge özelinde yürüttüğünüz sosyal sorumluluk projeleriniz varmı? Son dönemde gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizi; 15 Temmuz ResimSergisi, Teknoloji Seferberliği projesine destek, bölgemizdeki üniversite tez çalışmalarına destek ve üniversite elektrik-elektronik mühendisliği bölümünü derece ile bitiren öğrencileri ödüllendirme, Türk Telekom İlköğretimOkulları ile Türk TelekomMeslek Liseleri’ne çeşitli branşlarda (futbol, basketbol, voleybol gibi) spor malzemesi ve kıyafet desteği ve Nevşehir ili Avanos ilçesi Çavuşin İlkokulu ziyareti ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması olarak sıralayabiliriz. Kayseri Bölgemizi “Gezelim Görelim” AtalarımızınMalazgirtZaferi’nden15 yılkadarsonrageldiği,kadimmedeniyetler vekültürlerdiyarıveherköşesinde Selçuklu’nuneserleribulunanKayserive civarıiçinneanlatılsaeksikkalır…“Bilinen tarihi”M.Ö.2800yıllarınakadaruzananve talihsizyıkımlarauğrayanKayseri’nin, günümüzeulaşanenönemlitarihieserleri Cami-iKebir,KöşkMedresesi,Hunat Camii-MedreseveHamamı,HanCamii, HacıKılıçCamii,KeykubadSarayı,Kayseri Kalesi,KapalıÇarşıveYerAltışehirleridir. KayseriBölgeMüdürlüğümüzbinasının 250metreyakınındanbaşlayarak500 metrelikdaireiçindeonlarcasıbulunan “Kümbet”lerinherbiri,“kitaplarasığmaz birerders”gibi.Dilegelip“iştetarih bilincimizvemimariestetiğimiz”diyorlar adeta... Kayseritarihininpekbilinmeyen yönlerindenbiride,unutulmazizlerve eserlerbırakan,tarihemalolmuş kadınlarıdır.Bubağlamdaenazından MahperiHunatHatun,AtsızElti,Gevher NesibeHatun,KayseriValiliğiyapanDoğa HatunveŞahCihanHatun’uanmakgerek. Kayseriinsanıöncelikle“ticarizekasıve başarısı”ylabilinir.Şehribirazgezdiğinizde, hayırseverliklerindendebahsetmek gerektiğikanaatinevarırsınız;zira hayırseverlerinyaptırdığısayısızokul, üniversitebinaları,hastane,camivb.eserler şehribirvakıfruhuylakucaklaradeta. MevlanaHazretleri’ninhocasıSeyyid BurhanettinHazretleri,TaceddinVeli Hazretleri,Kayseri’ninAğırnaskasabasında yetişenveeserleriyleasırlardıryaşayan MimarSinan,Kayseridenilincemutlaka anılmasıgerekendeğerlerimizdenbazıları. 1920-21yılıeğitimdöneminde,gönüllü olarakgittikleri“SakaryaMeydan Savaşı”nda“62öğrencisinintamamı”şehit düştüğüiçinmezunveremeyen“Kayseri Lisesi”deşehringörülmesigereklienönemli noktalarıarasındayeralıyor. TarihvekültürşehriKayseri,Erciyes Dağı,KapuzbaşıŞelalesi,SultanSazlığı, AladağlarveYedigöllergibimutlakagezip görülmesigerekenpekçoktabiat güzelliklerinedesahip. Kültür vedoğahazineleriyledolu Kayseri Bölgemizindiğer illerininkültürel vedoğal zenginliklerini anlatmak enaz Kayseri kadar zor; “BozkırınTezenesi” Neşet Ertaş, Ahi Evran, gökbilimci Cacabey, AşıkPaşa veYerAltı Şehirleri gibi değerleri ileKırşehir’i; Battal Gazi, SomuncuBaba, dünyacaünlükayısısı ve Arguvan türküleri ile tarihiM.Ö. 8000’li yıllara kadar uzanankültürlerin, ticaret yollarının, dağlarınve ovalarınbuluşma yeri olanMalatya’yı; DivriğiUluCamii ve Darüşşifası, Demir cevheri, Sivas Kongresi, AşıkVeysel, Kangal köpekleri ve Balıklı kaplıcalarıylaSivas’ı anmadan geçemeyiz. KayseriBölgemizdeyeralanillerimizden Nevşehirisetümdünyanınilgisiniçekenbir turizmmerkeziolaraköneçıkıyor. Kapadokya,PeriBacaları,balonturu, yeraltışehirleri,çömlekatölyeleriveHacı Bektaş-ıVeligibideğerleriyleNevşehir, muhakkakgörmenizgerekenillerimizden. Yozgat,AlişarHöyüğüveM.Ö.5000’ekadar uzanantarihi,UNESCODünyaMirası listesinealınanRomaHamamı,Bozok yaylaları,“destikebabı”ve“arabaşı”gibi sayısızlezzetleriyle;Şehr-iSüleha(Salihler Şehri)olarakadlandırılanAksarayise IhlaraVadisi,TuzGölü,YerAltıŞehirleri, neredeyseErciyesileboyölçüşecekkadar heybetli“HasanDağı”ilegörülmesigereken yerlerolaraköneçıkıyor. Kapadokya Kayseri Şehir Merkezi Kapuzbaşı Şelalesi 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve İletişim konulu resim sergisi. DergimizinbaskıaşamasındaKayseri BölgeMüdürümüzErcanAğır,Teknoloji GenelMüdürYardımcılığımızbünyesinde ErişimSistemleriDirektörüolarak atanmıştır.ErcanAğır’aKayseriBölgemize verdiğiemektendolayıteşekkürediyor, yenigörevindebaşarılardiliyoruz.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNTU=