Türk Telekom Güncel | Sayı 03

TÜRK TELEKOM GÜNCEL I 35 34 I TÜRK TELEKOM GÜNCEL Akademi LİDERLİK yöneticilerimizedestekolacakVUCA Dünyası’ndaStratejikLiderlikprogramı başarıiletamamlandı. Programkatılımcılarıaldıklarıeğitimlerle problemlerebakışaçılarının,algılamave çözümbulmayöntemleriningelişerek değiştiğinivedahafazlaempatiyaparak taraflarımutluedecekdeneyimler yaşadıklarınıaktarıyorlar. Programlarınetkiliolmasındakienbüyük faktöriseteorikeğitimindışınaçıkıp, katılımcılarabirebirgerçekyaşamda ekipleriyleuygulayabilecekleripratik yöntemlerinaktarılmasıvedeneyim paylaşımları.Katılımcılarişsüreçlerinde yaşanangerçekproblemleri,edindikleri yenibilgivebecerilerışığındaele alabildikleriprojelerlekişiselgelişimlerine vedolayısıylaşirketimizedeğerkatıyorlar. Yöneticilerimiz, LiderlerOkuluileyeni dünyanınliderlikanlayışını öğrenmeve uygulama fırsatı bularak, kendilerini yenidenkeşfederken, ilhamverenbir tecrübeyaşıyorlar. VUCAdünyasındaliderlik Değişim,belirsizlikdurumlarındaetkin liderlikbecerilerisergilemek,hergeçengün dahaönemlivegereklihalegeliyor.Bu çerçevedegeleceğinişdünyasında belirsizlikleriöngörerek,çevikveesnek yaklaşımlarlauyumsağlamabecerileri yüksekliderlerinbiradımöneçıkacağı öngörülüyor. TürkTelekomAkademi buihtiyacın çerçevesindeSabancıÜniversitesiEDUiş birliğiyle“VUCADünyasındaStratejik LiderlikProgramı”nı tasarlayarakhayata geçirdi. “VUCADünyasındaStratejik LiderlikProgramı”na2017-2018döneminde 77yöneticimizdahiloldu. Toplam42saatsürenmodüleryapıda tasarlanmışprogram,akşamsöyleşilerive deneyimpaylaşımlarıilefarklılaşıyor. Dinamikvehızladeğişenişsüreçleri içerisindekonumumuzuherzamancanlı tutmakvedahayukarılarataşımahedefini gözönündebulundurarak,değişimi yönetirkenbelirsizliğinyoğunolduğu süreçlerdeyüksekperformanslıtakımlara liderlikyapmayolculuğunda kurumkültürvedeğerleri gözönünde bulundurularakoluşturuluyor. Böylelikle, şirket stratejilerininhayatageçirilmesinde kritikönemesahipolan,TürkTelekom’un kültürvedeğerlerininyaşatılmasına, nesildennesileaktarılmasınaöncülük edenyöneticilerimizin, hemliderlik gelişimlerini çeşitli gelişimçözümleriyle destekliyor, hemdesektöredünyadaki son trendleri takipedenöncü liderler kazandırıyor. TürkTelekomAkademi’ninTürk Telekom’unliderlikmodeli doğrultusunda, yöneticilerimizinliderlikyetkinliklerini geliştirenprogramları arasında; Liderler Okulu,VUCADünyasındaStratejik LiderlikGelişimProgramı,Yönetici GelişimAtölyesi,KoçlukveİçMentorluk Programları,Endüstri4.0Yönetsel LiderlikGelişimProgramı veFuture TechnologiesProgramı öneçıkıyor. Alanındalider,LiderlerOkulu TürkTelekomAkademiçatısıaltında, kurumiçindesürdürülebilirvegüçlü liderlikkültürünüyaymakvegeliştirmek amacıylahayatageçirilenLiderlerOkulu, Türkiye’ninöncüüniversitelerinden BoğaziçiÜniversitesiişbirliğiyletasarlandı. TürkTelekomliderlikyetkinliklerineve stratejiönceliklerineözeltasarlanan LiderlerOkulu,yöneticilerimiziyeniliderlik kavramlarıylatanıştırmayı,yenineslin beklentilerinedaharahatadapteolmalarını sağlamayıveteknolojiçağındahızladeğişen koşullarauyumlarınıgüçlendirmeyi hedefliyor. BoğaziçiÜniversitesiilegerçekleştirilen LiderlerOkuluprogramına2017-2018 döneminde159lideryöneticimizkatıldı. Toplam72saatsürenvemodülerolarak gerçekleştirilen6aylıkprogramda Sürdürülebilirlik,MakroEkonomi, Sosyolojigibibütünselkonularaekolarak EkipYönetimi,Hikayeleştirme,Otantik Liderlik,Yenilikçilikgibiekipyönetimine yönelikkonularlaişiveişilişkisini geliştirmeyeyönelikMüşteriDeneyimi, Endüstri4.0,BüyükVeriYönetimigibi konularelealınıyor. bilgi vebecerilerekatkı sağlamayı hedefleyen“LiderlikGelişim Programları”nı sunuyor. Buprogramlarla enbüyükamacı,TürkTelekomLiderlik Modeli’ningerektirdiği bilgi vebeceri transferini sağlayarakTürkTelekom’u ileriye taşıyacak liderlikkültürümüzü güçlendirmek. ProgramiçerikleriTürkTelekomLiderlik modelinin4temel adımı olan; Planla, Uygula,Geliş-GeliştirveTakımOl ilkeleri, u İç/dışmüşteriyi odağınaalarak ihtiyaçlaradönükçözümler sunan liderleryetiştirmeyi vegelişimlerine katkıdabulunmayıhedefliyor. Öncükurumlarlaişbirliği TürkTelekomAkademi, yurt içi veyurt dışında, alanındaenprestijli kurumlarla yaptığı işbirlikleriyle,TürkTelekom liderlikyetkinliklerini bazalarak hazırlananve liderliktarzlarını besleyecek Türk Telekom Akademi değişimin liderlerini yetiştiriyor Türk Telekom Akademi, çalışanlarımızı sadece başarılı bir yönetici olarak değil, teknolojiyle şekillenen gelecekte değişimi yöneten liderler olarak da yetiştiren “Liderlik Gelişim Programları”nı hayata geçiriyor. T eknolojikgelişmeler, yenineslin beklentileri, rekabet, hızlı ve dinamik işortamı liderlerden beklentileri dedeğiştiriyor.Geleceğin liderleri olmak içinpekçokyeni bilgi, beceri, tutumvedahadaönemlisi farkındalığa ihtiyaçvar. İnsankaynağına yatırımıülkeningeleceğineyatırımolarak gören,Türkiye’ninenbüyükkurumsal okuluTürkTelekomAkademi, tümbu ihtiyaçları gözönündebulundurarak, yöneticilerimizi sektörüngeleceğineyön verenliderlerolarakyetiştiren“Liderlik GelişimProgramları”nıhayatageçiriyor. Çalışanlarımızı sadecebaşarılı bir yönetici olarakdeğil, teknolojiyle şekillenengelecektedeğişimi yöneten liderlerolarakdayetiştirmeyihedefleyen TürkTelekomAkademi, bualandayurt içi veyurtdışındasözsahibi lidereğitim kurumlarıyla işbirliğinegiderek, nitelikli ve farklı işalanlarınahitapedebilecek çeşitlilikte liderlikprogramları oluşturuyor. BuprogramlarlaTürkTelekom Akademi; u Büyükresmi görebilen, u Sektörüvedünyayı takipeden, u Etkinplanlamalar ile işini/ekibini etkin yöneten, u İş ilebirlikte insanı odağınaalan, u Bireysel/takımolarakgelişimi önemseyen, Sabancı Üniversitesi EDU ile hazırladığımız VUCA Dünyasında Stratejik Liderlik Programı Boğaziçi Üniversitesi ile hazırladığımız Liderler Okulu

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNTU=