Türk Telekom Güncel | Sayı 03

Bizden STRATEJİ servislerimizidestekleyerekgeniş müşterikitlelerineulaşabileceğiz.Enerji dikeylerindeişbirliklerimizlegenişbant tekliflerimizielektrikşirketleri aracılığıylasatışasunduk.Genişkitlelere ulaşmadaönemlibirenstrümanolarak kullanacağımız‘TürkTelekomVentures’ girişimimizinilkyatırımınısağlık sektöründegerçekleştirdik. Belirlediğimizhedeflerekoşmakve gerçekleştirmekiçinuygunekosistemi yaratmakveyönlendiriciolmakda hedeflerimizarasındayeralıyor.Bu kapsamda“DoctorTurkey”,Türkiye’de telesağlık/videotanıalanındahastalar ilesağlıkprofesyonellerinitekbir platformdabuluşturanilktelesağlık girişimi.Türkiye’deenfazlae-muayeneyi gerçekleştirentelesağlıkfirması,Doctor Turkeyileyapılanbuortaklıksayesinde sağlıkdikeyindeyenibirgeliralanı yaratarak,henüzgüçlüoyuncularınyer almadığıbupazardapastadanpayalma şansınasahipolabileceğiz. u İşyapışbiçimlerihızladönüşürken, değişenvedijitalleşenişdünyasını dikkatealarak‘DijitalDönüşümüntüm değerzincirindesağlanması’hedefimizi tanımladık.Bireyselkullanıcılarınve şirketlerindijitaldönüşümüneortak olmakveetkinleştiriciolarak müşterilerimiziçindeğeryaratmayı hedefliyoruz.BudoğrultudaTürk TelekomolarakTeknoloji,Pazarlama, Markalaşmaveİletişim,SatışveMüşteri Hizmetlerisüreçlerimiziuçtanuca geliştiripçeşitlendiriyoruz.Dijital dönüşümügerçekleştirerekhemTürk Telekomiçinoperasyoneliyileşme sağlayacak,hemdemüşterilerimizin dijitaldönüşümünekatkıvereceğiz. u ‘İştiraklerimiziledeğeryaratmak’ konusundaiseherbiriniendoğru alanlarayerleştirdiğimiz iştiraklerimizlemüşterilerimize özelleştirilmişçözümlersunarakdeğer sağlamayadevamedeceğiz.Innovaile büyükçaplıICTprojelerinde,Argelaile 5GveSDN/NFVçözümlerinde,Sebitile onlineeğitimiçeriğinde,AssisTTile çağrımerkezihizmetlerinde,Türk TelekomInternationalileuluslararası altyapıhizmetlerindeveTürkTelekom ÖdemeHizmetleriileödemeçözümleri alanlarındaöncürolüstlenmeyedevam edeceğiz. TürkTelekomGrubu’nunhedeflerine ulaşmasında“Büyüme”ninyanında “Verimlilik”deönemlibirodakalanı. “Verimlilik”hedefleriiçinhemenher birimevebireyesorumlulukdüşüyor. Bukonudanelerplanlanıyorkısaca anlatabilirmisiniz? Verimlilikaslındasağlıklıbüyümenin ayrılmazbirparçasıdır.Verimliliği gerçekleştirmekiçinmaliyetkontrolünü sağlamalıveteknolojidönüşümünü gerçekleştirmelisiniz. Verimlilikodağımızdakientemel önceliğimizi‘MaliyetKontrolü’olarak belirledik. u Karmaşıkbirürünportföyümüz bulunuyor.Budurumyüksekbakım maliyetlerivepazaraçıkmasüresigibi sonuçlaranedenolabiliyor.Portföyümüzün karmaşıklığınıgidermekvetemel ürünlerimizinyetkinlikleriniarttırmak amaçlarıyla‘Sadeveetkinportföye odaklanmak’hedefinitanımladık.Müşteri ihtiyaçlarınıdahaetkilikarşılamakve kaynaklarımızıdahaverimlikullanmak amacıylaodaklanmayaveportföy sadeleşmesinedevamedeceğiz. u ‘Satışkanallarıvemüşterihizmetleri/ Onlinevealternatifkanallardaverimliliği sağlamak’olarakbelirlediğimizbirdiğer hedefimiziçinuçtanucabütün kanallarımızdamüşterilerimizekusursuz birkanaldeneyimisağlayarakverimlilik artışısağlayacağız. u ‘Disiplinliyatırımharcamalarıyönetimini, etkinmaliyetkontrolünüvemevcut varlıklarındahaverimlikullanılmasını’ sağlamayıbirdiğerhedefimizolarak belirledik.TürkTelekomolarakelimizdeki varlıklarıdeğerlendirerekvelimit yatırımladeğeryaratmayıamaçlıyoruz. Etkinmaliyetkontrolüveoptimizasyon içinoperasyonelgiderlerimizigelire uyumluolarakbüyüteceğiz. ‘Teknolojidönüşümünehazır olmayı’Verimlilikodağımızdakibirdiğer önceliğimizolarakbelirledik. u Müşterilerimizedahahızlıhizmetve rekabetçimüşterideneyimisağlamakiçin ‘Yalınteknolojilerinetkinleştirilmesi-SDN veNFVteknolojilerininticarileşmesi’ hedefimizitanımladık.Otomasyon, yakınsama,sanallaştırmagirişimleriyle teknolojikyetkinliklerimiziveşebekemizi dönüştürerekdahaçevikvedinamik şebekeyapısınageçeceğiz.SDN/NFVve yenierişimteknolojilerinitakipederek uygulamayaalacağız. u Önümüzdekidönemdeyaşayacağımız teknolojigelişmelerinehazırlıklıolabilmek adına‘SabitveMobilvarlıklarınyeniden tasarlanmasınahazırlanmak’birdiğer hedefimizolacak.Müşterilerinartan bağlantıihtiyaçlarınaenetkilişekilde cevapvermekvevarlıklarımızıdahaetkin kullanmakadına5Göncesiçağiçingerekli hazırlıklarıhızlandıracağız. Müşterideneyimi,şirketlerinen önemlikonusuhalinegeldi.Türk Telekom’undastratejiodakları arasındayeralıyor.Bukonudaneler söyleyebilirsiniz? TürkTelekomolarakmüşterilerimize sunduğumuzdeneyimigeliştirmek amacıylaRekabetçiMüşteriDeneyimi hedefimizibelirledik.TürkTelekom çalışanlarıolarakherbirimizdeEmpati ortakhedefleriKPI’larımızdayeralıyor. EmpatiProgramıilemüşterimize dokunduğumuzbütünhizmetlerimizi, uygulamalarımızı,süreçlerimizi,uçtanuca gözdengeçirdik.Empatiprogramı kapsamındaMüşteriDeneyimiTemsilcisi yaklaşımıiletekbirekipolarakmüşteri süreçlerinikademekademeiyileştireceğiz. Stratejikhedeflerimizeulaşmada yöneticilerinveçalışanlarındikkat etmelerigerekenenönemlinoktalar neler? StratejikplanlarımızıTürkTelekom Grubu’nunhedefleridoğrultusunda oluşturduk.Artıkzaman,stratejilerimiz doğrultusundaiçdinamiklerimiziharekete geçirmezamanı.Çalışanlarımız stratejilerimizinmerkezindeyeralıyor. Tümbustratejileriçalışanlarımızın özveriliçalışmalarısayesindehayata geçireceğiz.Dolayısıylagenelmüdürlük, bölgelerimiz,ofislerimizdâhilbütün birimlerimizdekiçalışanlarımızınbu stratejilerinetolarakanlamalarıiçinyalın birplanvedoğrudanbiriletişimmodeli benimsedikvebudoğrultudaçalışmalarımıza devamedeceğiz.Kendilerindendeherhangi birsoruveönerileriolmalarıdurumunda bizimleiletişimegeçmeleriniisteriz. Çalışanlarımızdanbeklentimiz stratejilerimizibenimseyerek,neişyapıyor olurlarsaolsunlar‘odaklanmayı,verimliliğive müşterimemnuniyetini’gözeterek,hertürlü işienyüksekkalitebilinciyle gerçekleştirmeleri. Özelliklebizimgibibüyükvecoğrafi olarakdagenişbiralanayaygın şirketlerdeiyibirstratejiyesahip olabilmekkadarbustratejinintüm çalışanlaradoğruveetkilibirşekilde anlatılmasıveyayılımınınsağlanmasıda kritikbirönemtaşıyor.Bukonudanasılbir yolizliyorsunuz? Bukonuda,StratejiPlanlamaDirektörlüğümüz stratejilerintümyöneticilereilkeldenanlatımı içinyoğunbirtoplantıveziyarettrafiği gerçekleştirdi.ToplantılarDirektörler,Bölge Müdürü,BölgeMüdürYardımcısıvedoğrudan bağlıyöneticilerimizinaktifkatılımıyla gerçekleştirildi.Karşılıklıetkileşimi sağlayabilmekiçintoplantılardakikatılımcı sayısını20-25kişiolarakplanladılar.2-4saat arasısürenbutoplantılarda5yıllık stratejilerimiziGenelMüdürlükve Bölgelerimizdeyaklaşık650yöneticimizeyüz yüzeolarakbirincieldenaktardık.Bu kapsamda18farklımerkezde36adettoplantı gerçekleştirdik. Bundan sonrakiaşamada stratejilerimizi tümçalışanlarımızaçeşitli mecralarıkullanarakaktarmayadevam edeceğiz. u Sabiterişimhizmetleriyle ulaşmadığımızevlereulaşabilmekiçin ‘TVErişiminiarttırmak-Kablosuzhane halkıerişiminiarttırmakvemobili desteklemek’birdiğerhedefimizolacak. ÖdemeliTVservislerindedeülkemizdeki mevcuthanelerinancakyüzde30’una ulaşıldığınıgörüyoruz.Mobilin tamamlayıcısıolaraksunduğumuzUydu TVilekablosuzhanelerdedahagenişbir portföyilemüşteritabanımızı genişleteceğiz.Geçtiğimiz1yıldaEvTV abonetabanımızı600binadetarttırdık. 20182.Çeyrek’tebrütuyduabone kazanımlarımızınyüzde97’sinimobil sinerjikampanyasındansağladık.Türk Telekomolarakzenginveuygunfiyatlı içerikleuyduvekarasaldijitalyayın sunabilmeyeteneğimizlegenişkesimlere ulaşabilmeanlamındapazardaoldukça avantajlıbirkonumdabulunuyoruz. u Gelirlerimizinönemlibirbölümünü oluşturan‘Erişimhatlarımızıkorumak’ içinsabittaraftakapsamasayısıvehız seviyeleriniarttıracak,zenginleştirilmiş tekliflersunacağız.ToplamErişimHattı sayımızıdünyadakitrendlerintersine olaraksonbiryıliçinde900binarttırdık. u Sabitvemobiltaraftailkseneler penetrasyonartışı,sonrasındaiseüst paketleregeçişigerçekleştirmekiçin ‘Sinerjiteklifleriveçaprazsatışlar’ile gelirbüyümesinisürdüreceğiz. Abonetabanımızıarttırmanınyanında büyümeyidestekleyecekbaşkanetür stratejilerizliyoruz? u Büyümehedeflerimizetemelürün servisleriyleulaşırkenbuhedefi desteklemekamacıyla‘TemelServislerin YanındaDeğerYaratmak’hedefimizi belirledik. u Buradaöncelikliolarak‘Sağlık,Eğitim, Enerjidikeylerindegenişmüşteri kitlesineteknolojihizmetlerinin ulaşılabilirliğinisağlamak’konusuna odaklanacağız. Gelenekseltelekom servisleridışında,Sağlık,Eğitimve Enerjigibiönceliklidikeylerdeölçekli projelerimizletemelürünve TÜRK TELEKOM GÜNCEL I 33 32 I TÜRK TELEKOM GÜNCEL

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNTU=