Türk Telekom Güncel | Sayı 03

TÜRK TELEKOM GÜNCEL I 31 30 I TÜRK TELEKOM GÜNCEL BirşirketiçinBüyümeentemelhedeflerden biridir.Yatırımcılaryatırımyaptıkları şirketlerdenfinansalbüyümeninyanında kârlıvesürdürülebilirşekildebüyümede beklerler.BukapsamdaTürkTelekom olarakfaaliyetgösterdiğimizpazarda büyümeninyanısırasürdürülebilirliği desteklemekamacıylamüşterilerimize değersağlamayıdahedefleyerekBüyüme odakalanımıziçinikiönemliöncelik belirledik. Birinciönceliğimizi‘UlaştığımızHane SayısınıveAboneTabanını,kârlılığı koruyarakarttırmak’olaraktanımladık. MevcuttaTürkTelekomtemeliletişim servislerimizikullanmayanevlerede hizmetlerimizivermeyebaşlayacağız,bunu dagelirlerimizleuyumluvekârlıbirşekilde gerçekleştireceğiz. u Sabitgenişbantpenetrasyonu,ülkemizde Avrupaülkeleriylekıyaslandığında düşükseviyelerdekalıyor.Buda pazardakiciddibüyümepotansiyelini işaretediyor.Bunedenle‘Hızlısabitgeniş bantıbüyütmekvepenetrasyonu arttırmak’enönemliönceliklerimiz arasında.Gelirbüyümesininana kaynağıolansabitgenişbanthane penetrasyonunuyüzde70’lereçıkararak, büyüyengenişbantpazarındanpay almayıhedefliyoruz.Perakendevetoptan tekliflerimiz,bölgeseltekliflerimiz, enerjiişbirliklerimizvebenzeri girişimlerimizlepenetrasyonartışı hedefimizeulaşacağız.Bu önceliklerimizibelirlediğimizdeyüzde 47olanülkemizdekigenişbant penetrasyonoranını2017sonuitibarıyla yüzde52’yetaşıdık.20182.Çeyrek’te GenişbantNetAbonekazanımlarımızın Güçlü stratejiyle liderliğimizi geleceğe taşıyoruz” Günümüzün belirsizlikler dünyasında, güçlü bir şirket olmanın yolu güçlü bir strateji, bunu hayata geçirecek iyi bir yol haritası ve hepsinden önemlisi bu stratejiyi benimseyip içselleştirerek hayata geçiren çalışanlardan geçiyor. Şirketimizi başarılı iş sonuçlarına ulaştırarak, lider konumunu sürdürmemizi sağlayacak stratejimizin detaylarını Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcımız Fırat Yaman Er ile konuştuk. Melek Çinici Şeref Yılmaz TürkTelekomgibiköklüvegüçlü birşirketiçin“doğrustrateji” oluşturmanıntemelyapıtaşları neler? Önceliklestratejikelimesindenne anladığımızınetleştirebiliriz.Kısaca belirtmekgerekirsestrateji;varılmak istenenhedefleribelirleyenvebu hedeflereneşekildeulaşılacağınıgösteren, şirketinkimliğinioluşturantemelyol göstericidir.Günümüzdebirçokişletme stratejikyönetimyaklaşımınıbenimsesede yinepekçoğubelirlediğistratejileriplanladığı şekildeuygulayamıyor.Bunedenlebaşarılı stratejilerinuzunvadeliperspektiflebirlikte, içindekısa/ortavadeliulaşılabilirhedefleri içermesiveuygulanabilirstratejik aksiyonlardanoluşmasıgerekiyor.Bizdebu bakışaçısıylastratejilerimizioluştururken; yalın,sonuçodaklı,sürdürülebilir,eldeki varlıklarındahaverimlikullanılmasını sağlayanvegüçlüolduğumuzyetkinliklerin üzerinekurulu,aynızamandagelişmesi gerekenalanlarımızıdahesabakatanbirplan oluşturmayaözengösterdik. Stratejilerimizinodakalanlarınıneler oluşturuyor,açıklayabilirmisiniz? Önümüzdekidönemdestratejikhedeflerimizi hayatageçirebilmekiçin 3anaodakalanıbelirledik; Büyüme odağımızda,ulaştığımızhane sayısınıveabonetabanını,kârlılığıda koruyarakarttırmayıvetemelservislerimizin yanındadeğeryaratarakeviçideneyimini sahiplenmeyihedefliyoruz. Verimlilik odağıileeldekivarlıklarımızı değerlendirerekdeğeryaratmayı hedefliyoruz,aynızamandateknoloji dönüşümüiledeverimlilikartışını desteklemeyiplanlıyoruz. MüşteriDeneyimi odağımızdaisesatış öncesivesonrasısüreçlerimizitemel servislerimizdenbaşlayıpuçtanuca iyileştirerekmüşterilerimize‘rekabetçi müşterideneyimi’sunacağız. İşletmeleriçinbüyümesonderece önemli.ÇalışanlarımızaBüyüme odağımızlailgilibaşkaneler söyleyebilirsiniz? yüzde50’sini‘İnternetBizden’ kampanyalarındansağladık.Genişbant müşterilerimizinüstpaketlere satışlarınıplanlanandandahaerkenve güçlügerçekleştirerekbüyümeyeönemli katkısağladık.BölgeselSabitGenişbant tarifeleriniRegülasyon,BTK,Toptan SatışveRekabetKurumutarafından ortakolarakbelirlenenpenterasyonu düşükilçevekasabalaraözelolmaküzere dahadüşükfiyatlarlasunduk.“İnternet Festivali”olaraktanımlananbu kampanyaileilgilibölgelerdebüyümeye katkısağladık.Enerjifirmalarıylaiş birliklerimizidealternatifkanalve toptansatıştarafındageliştirerek sürdürüyoruz.Uygulamayaaldığımız girişimlerlegenişbantabonetabanımızı 20182.çeyrekitibarıylasonbiryılda1,2 milyonarttırdık. u Mobildeisepazarpayımızhenüz istediğimizseviyelerdedeğil.Mobil pazarpayımızıarttırmakveistediğimiz kârlılıkseviyelerinegetirebilmekiçin mobilpazardagenişkesimlerin beklentilerinikarşılayacakürün/ tekliflereodaklanacağız.Kaliteve kapsamanıniyileştirilmesinisağlayarak ‘Mobiligüçlendirecekveabonebazını büyüteceğiz.’Sabitinternethizmeti sağlamadığımızhaneleremobilin yanındaUyduTVhizmetisağlayarak genişmüşterikesimlerineulaşacağız. Sabitinternetleulaşamadığımız kablosuzevlerdeyüksekkapasitelidata paketisunabilmekiçinLTEtabanlı MobilDataSIMprojesinibaşlattık. SinerjitekliflerimizindeetkisiyleMobil abonetabanımızısonbiryılda1,5milyon arttırdık.Mobiltaraftamevcut altyapımızıvesahipolduğumuz lisanslarıdeğerlendirerekkulelere odaklananpasifpaylaşımınyanında aktifpaylaşımgirişiminibaşlattık. Zonguldak’taVodafoneile gerçekleştirdiğimizaktifpaylaşım projesibinaiçivebinadışıkapsama alanımızıarttırırken,müşteri memnuniyetinevemobilbüyümeye destekoldu. Büyüme Verimlilik Müşteri Deneyimi Stratejik odak alanlarımız Bizden STRATEJİ “

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNTU=