Türk Telekom Güncel | Sayı 03

TÜRK TELEKOM GÜNCEL I 25 24 I TÜRK TELEKOM GÜNCEL Bizden ANKARA GENEL MÜDÜRLÜK Bina dış yüzeyinde kullanılan çift cephe uygulaması; ortamsıcaklığının daha kolay kontrol edilerek enerji verimliliği sağlaması, uygunmevsimlerde doğal havalandırmaya imkan vermesi, ses ve hava kirliliğine karşı ikinci bir bariyer oluşturması ve ekstra güvenlik sağlama gibi pek çok avantajı bir arada sunuyor. Yeni genel müdürlük binamızda ilk defa kullandığımız DinamikUPS (kesintisiz güç kaynağı) sistemi ise, herhangi bir akü kullanmadan kinetik enerjiyle 7/24 çalışıyor. Çevre dostumekanik sistemlerin ve mimari malzemelerin tercih edildiği binada baza bloğu çatısında bulunan güneş panelleri sayesinde güneş enerjisinden de faydalanılarak önemli ölçüde elektrik tasarrufu da sağlanmış olacak. için,yüksekişverimisağlayacakçalışma mekanlarıdabüyükönemtaşıyor.Son teknolojinintümimkanlarınıseferber ederek,liderTürkTelekom’ayakışır nitelikteinşaetmişolduğumuzyenigenel müdürlükbinamızlahizmetkalitemizide arttırmayıhedefliyoruz.” Türkiye’ninenbüyük SiberGüvenlikMerkezi Yaklaşık1.600çalışanımızınçalışacağı55 binmetrekarekapalıalanasahipbinamızın hizmetegirmesiylebirlikte,şirketimizin tümteknikyönetimmerkezlerinidetekbir yerdetoplamışolduk.Bazabloğunda yaklaşık600kişilikbirkonferanssalonu, sergialanıvekafeteryanınyanısıra Türkiye’ninenbüyükSiberGüvenlik Merkezi(SOC),Türkiye’ninenbüyük ŞebekeYönetimMerkezi(SMC), MükemmeliyetMerkeziveKrizMerkezi gibikritikyönetimmerkezlerimizyeralıyor. Kulebinamız,Ankara’daçiftcephe uygulamasınınyapıldığıilkvetekbina olmasınınyanısıra,TürkTelekom tarihindeDinamikUPS’lerinilkolarak kullanıldığıbinaolmaözelliğinidetaşıyor. Modernofiskonsepti İkili bir yapı olarak tasarlananyeni genelmüdürlükbinamız, 204metre yüksekliğindeki 36katlı kule bloğu ile TürkTelekom’un tümteknikyönetim merkezlerininbir araya toplandığı yatay bazabloğundanoluşuyor. Yeni genel müdürlükbinası Ankara’nınenyüksek binası olmasınınyanı sıramodern tasarımıyladadikkat çekiyor. Çağdaş ofis konseptiyle kentindönüşümüne örnek olacakbinada, alternatif bir çalışma ortamı sunularak çalışanverimliliğinin arttırılması hedefleniyor. Her katın yaklaşıkdörttebirinin farklı konseptlerde sosyal alanlar olarak tasarlandığı kule bina,maksimumgün ışığından yararlanacak şekilde konumlandırılmış açıkofisleri, 5kattabir planlanankat bahçelerindeki toplantımekanları ve ortakdinlenme alanlarıyla ferahve dinamikbir çalışma ortamı sunuyor. Mehmetçik”temasıyladüzenlenenresim, şiirvekompozisyonyarışmalarında dereceyegireneserlerinyeraldığıserginin deaçılışıyapıldı. “Sonteknolojinintümimkânlarını seferberettik” AçılıştörenindekonuşanCEO’muz Dr.PaulDoany,şirketimizingayrimenkul yatırımlarınadikkatçekerek, özelleştirmedenbuyanasadece gayrimenkulalanında1,6milyarTLyatırım harcamasıgerçekleştirdiğimiziifade etti: “YıllardırTürkiye’nindijitaldönüşümüiçin ülkemizingeleceğineyatırımyapıyor;42,6 milyonabonemizemükemmelmüşteri deneyimiyaşatmakiçinçalışıyoruz. Hedeflediğimizkusursuzhizmetanlayışı sunduğumuzhizmetkalitesinide arttırmayıhedefliyoruz. Kulebinayagörkemliaçılış Haziranayındadüzenlenentörenleresmi olarakfaaliyetegeçenyenibinamızda, CEO’muzDr.PaulDoanyevsahipliğinde düzenleneniftaryemeğine,TBMMBaşkanı BinaliYıldırım,UlaştırmaveAltyapıBakan YardımcısıDr.ÖmerFatihSayan,İK, RegülasyonveDestekGenelMüdür YardımcımızŞükrüKutlu,TürkTelekom üstdüzeyyöneticilerimizileTürkTelekom okullarıöğrencileri,gaziveşehitailelerinin yanısırapekçokdavetlikatıldı. DavetkapsamındaTürkiye’nindörtbir yanındayeralanTürkTelekomokullarında yıliçinde“BirKahramanlıkDestanı İletişimin kalbi Ankara’da atıyor Ankara yeni genel müdürlük binamız, 204 metre yüksekliğiyle başkentin en yüksek ofis kulesi. Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketine yakışır özelliklerle faaliyete geçen Kule bina ile iletişimin kalbi Ankara’da atıyor. A nkarayerleşkemizinmerkezinde şehrinsiluetinerenkkatanyeni genelmüdürlükbinamız,modern tasarımı,akıllıteknolojisiveçevredostu yapısıylaşimdidenbaşkentinörnek alınacaksembolbinalarındanbiri konumunageldi. TürkTelekom’unsürdürülebilirlikve çevreciyaklaşımınıbaşarıylayansıtanyeni binamız,Ankara’dafarklıkonumlarda dağınıkolarakhizmetverenpekçok birimimizitekbirmerkezdetoplayarak, hizmetlerimiziçokdahaverimliveetkili kılmafırsatısunuyor. Çevredostuveakıllıbinateknolojileriyle donatılanyenibinamızla,kaynaklarımızı dahaverimliveetkinşekildekullanırken, aynızamandamüşterilerimize Sayılarla Kule Bina 55 bin m 2 kapalı alan Ankara Türk Telekom Genel Müdürlük binası Ankara Türk Telekom Genel Müdürlük binasının açılışı 600 kişilik konferans salonu 204 m yükseklik 1600 çalışan 7/24 çalışan kesintisiz güç kaynağı 36 kat

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNTU=