Türk Telekom Güncel | Sayı 03

Bizden SOSYAL SORUMLULUK “ Karanlıkbirkuyunundibinedoğru düşerken,sankibirelbiziyukarıçekip kurtardı.‘Kendikendineyürüyebilir miacaba?’diyeendişeettiğimizkızımız şimdibisikletsürüyor.Ömürboyubize bağımlıyaşamakzorundakalacak,biz ölünceneyapacakdiyedüşünürken,şimdi heranne-babagibibizimdekızımızdan geleceğedairbeklentilerimizoluşmaya başladı.Sıfırdanbirçocuğuhayata kazandırdık,çokmutluyuz. Mutluluğumuzuanlatacakkelime bulamıyoruz.Abartmıyorum,bencebir mucizegerçekleştivekızımız6yaşından sonragörmeyiöğrendi.” Yukarıdakibusözler‘azgören’birçocuğun babasıFatihÇakır’aait.‘Doğuştankör tanısı’konulankızı6yaşındayken,‘Günışığı Projesi’iletanıştıvehayatıdeğişti. ‘Günışığı’iletanışan700azgörençocuktan biriolanHanifeSudeÇakır’ınbabasıFatih Çakır,kızınıngelişimineilişkinduygularını iştebuşekildepaylaşıyor.Evet,kurumsal sosyalsorumlulukprojemiz‘Günışığı’nda mucizeninadı,gerçektendegörmeyi öğrenmek… Türkiye’ninliderbilgiveiletişim teknolojilerişirketiolmanın sorumluluğuylahayatageçirdiğimiz, toplumundezavantajlıkesimlerininbilgiye erişiminidesteklemeyeyönelik projelerimizdenolan“Günışığı”ileyüzde1 ila10arasındagörmeoranınasahip,tıbben körolaraktanımlananazgörençocukların veailelerinintoplumsalhayatatam entegrasyonunusağlıyorveazgöreneğitimi konusundafarkındalıkyaratıyoruz. ‘Günışığı’700azgörenöğrenciyeve ailesineumutoldu Şuanakadar700öğrenciveaileninproje kapsamındaazgöreneğitselrehabilitasyon eğitiminitamamladığıprojenindahafazla çocukveaileyeulaşmasıiçingerekli çalışmalardevamediyor.7aylıkeğitimin yanısıraprojedeeşzamanlıolarakAR-GE çalışmalarıyla‘azgörenler’içinteknolojik araç-gereçtasarımıveuygulamalarıda geliştiriliyor.DünyadailkkezTürkiye’de Kinectteknolojisikullanılarak,özelolarak kurgulanmışoyunlarla,azgörençocukların harekethalindegörmeyetilerini kullanmalarıvegeliştirmelerisağlanıyor. Türkiye’nindörtbiryanında‘azgören’ çocuklaradokunarakhayatlarını kolaylaştıranprojeiçinannevebabaların hemenhepsi‘GünışığıProjesi’ndensonraki değişimi‘mucize’kelimesiyletanımlıyor. “Ülkemizeiyiyetişmişbirinsan kazandıracağız” Birtanıdıklarıaracılığıyla‘Günışığı Projemiz’denhaberdarolduklarınısöyleyen FatihÇakıryaşadıklarınışöyleanlatıyor: “Kızımıza‘doğuştankörtanısı’ konulduğundaherkesgibibizdegerçekten çoküzüldükveendişelendik.Kızımız büyüdükçehayatınınzorlaşacağının farkındaydık.Okulçağıgelmiştivekızımıza iyibireğitimvermeyiistiyorduk.Bir arkadaşımız‘GünışığıProjesi’nden bahsetti.Hemenbağlantıyageçtikve hayatımızdakideğişimogünbaşladı.Biz ebeveynlerebirgünlükeğitimverdiler. Kızımızaisebazengörüntülütelefon konuşmalarıdayaparaksürekliolarak eğitimverdiler.15gün-1aygibikısabirsüre içindekızımızşekilleri,renkleriöğrendi. Kızımızınyüzde20görmeyeteneğivardı. Amaogünekadarbunuhiçkullanamıyordu. Projeylebirlikteokuma-yazmaöğrendi, matematikişlemleriniyapmayabaşladı. Kısacasıgörmeyi,gördüğünüanlamayı öğrendi.Bugüngeldiğimiznoktada kızımızınhedefleri,hayallerivar.Bunun bizimiçinnebüyükbirmutlulukolduğunu ancakyaşayanlaranlayabilir.” ‘GünışığıProjesi’ylebirliktealdıkları mesafeyibuşekildeözetleyenFatihÇakır, anne-babalaraşöylesesleniyor:“Bizim durumumuzdakianne-babalaratavsiyem mücadeleyiaslabırakmasınlar.‘Günışığı Projesi’ninyetkililerinibulsunlar.Biz sıfırdanbirinsankazandık.Sadecebiz değil,ailemizveülkemizdeiyiyetişmişbir insankazanmışolacak.” “Karanlıktançıkıpgünışığını yakalamışgibiyiz” Erkendoğumnedeniyleprematüre bebeklerdesıkçagörülebilenROP,yani ‘prematureretinopatisi’olanAliDemir’in annesiŞebnemDemirdeduygularını“Bir mucizebekliyorduk”şeklindeözetliyor: “Elimizde‘Yüzde100görmekaybıvar’diyen birraporveraporunsahibiolandünyalar tatlısıoğlumuzAli.Bukötübirrüyaolmalı diyor,oğlumuzabaktıkçabirmucizeolsun istiyorduk.Onuneniyieğitimialmasınıve hayatınıeniyişekildedevamettirmesini TÜRK TELEKOM GÜNCEL I 23 22 I TÜRK TELEKOM GÜNCEL Mucizenin adı: Ey-Der ile birlikte yürüttüğümüz ‘Günışığı Projesi’nde bugüne kadar 700 az gören çocuğa ve ailelerine, az gören eğitsel rehabilitasyon eğitimi verdik. Yaşadıklarını “görmeyi öğreten mucize” olarak tanımlayan ‘Günışığı çocuklarımız’ın ve ailelerinin öyküleri sizlerle… Günışığı Hülya Güler sağlamalıydık.Ve‘GünışığıProjesi’yle karşılaştık.‘Oğlunuzunyüzde1-3arası görmesivar,bunukullanmayıöğrenirse akademikvegenelyaşamındaherşey değişecek,normalinsanlargibihayatına devamedecek’diyeneğitimcilerletanıştık. Oğlumuzazgörenolarakaldığıeğitim sayesindenormaldevletokulundavegören, yazıöğrenenbirçocukartık.Hayallergerçek olmayabaşladı.Doğrueğitimlehayata bakmayı,görmeyiöğrendik.Şuanda çocuğumuzundiğeryaşıtlarındaneksik olarakyapamadığıhiçbirşeyyok.Aligibi çocuklarasahipbizannevebabalar,bir gözümüzleçocuğumuzabakarkendiğer gözümüzükapatıponuniçinhayallerkurarız. Öncedenbuhayallerikurmakbizi korkuturduamaşimdiçokumutluyuzçünkü karanlıktançıkıpgünışığınıyakalamış aileleriz.‘GünışığıProjesi’ylehiçbirçocuğun karanlıktakalmayacağınıumutediyoruz.Ali ileilgilikaygılarımızbitmişdeğilamaonun içingeleceğedahaaydınlıkbakabiliyoruz, çünkügörüyoruz.” Günışığı artık okullarda! A z gören çocuklarımızın hayatına umut olan ‘Günışığı Projemiz’ artık okullarda da yaygınlaşıyor. Proje kapsamında 11 ilde, 50 okulda öğretmenlere yönelik eğitim seminerleri planlanıyor. Eğitim seminerinde az görenlere yönelik farkındalık arttırılırken, öğretmenlere uygulamaya yönelik materyal kullanımı ve eğitsel yaklaşımlar, örnekler üzerinden aktarılıyor. Dünyada 250 milyon, ülkemizde ise 65 bin az gören çocuk bulunuyor. Bu çocuklarımızın hayatına günışığı olmak için yürütülen ‘Günışığı Projesi’, yeni uygulamalarla geliştirilmeye ve zenginleştirilmeye devam edecek. Ali Demir Hanife Çakır

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNTU=